• آفتاب اپس
  • ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

بدست آوردن ثروت، موفقیت وشغل مناسب، قطعا ریشه درآموزشهای حرفه ای وایده های خلاقانه دارد.
هلدینگ موفقیت درطرحی ایده آل وکاربردی، منافع کارجویان باانگیزه وکارفرمایان خوش فکر راهمزمان به اوج می رساند.

گروه ارتباط های کاری همکاران داخلی هلدینگ موفقیت:
تعاونی آموزشی رسالت دانشجو
کانون تبلیغات رسالت هنر
کاریابی آرامش
تعاونی همایش گستران
اتحادیه آموزشی خراسان رضوی
کمپین مدیران خلاق
بازاریابی

پیش نمایش آنلاین